Regulamin Kursów Rocznych

Regulamin

Planeta Kreatywności

Kursy 2019/2020

 

 

 

I. Definicje

1. Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. Kurs – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z o nazwie ,,TwojRobot.pl”, na bazie pomysłu Bożydara Milewskiego, przy użyciu robotów stworzonych przez Bożydara Milewskiego i zestawów z serii Lego Mindstorms EV3 i  Lego Boost.

b. Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 6 do 18 lat, zgłoszona na Kurs przez swojego Opiekuna Prawnego. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba zdrowa, aby nie narażała innych na choroby (np. przeziębienie, katar itd.).

c. Organizator Kinga Wąsowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska,   z    siedzibą    przy    ul.    Nadrzecznej 4,   07-110 Grębków, posługująca się nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej 824 180 71 51, która na mocy umowy z dnia 07.06.2018, zwartej z Robocreator, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-249), przy ul. Unii Lubelskiej 3, posługujący się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 782 261 93 44, uprawiona jest do prowadzenia Kursów.

d. Opiekun Prawny – rodzic bądź inny prawny opiekun Uczestnika Kursu,

e. Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca Kurs,

f. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora,

g. Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna Prawnego z Organizatorem, na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci przeprowadzenia Kursu dla Uczestnika Kursu.

h. Pracownik – osoba zatrudniona przez Właściciela Firmy, odpowiednio przeszkolona i przygotowana do prowadzenia w/w zajęć. Osoba ta jest w pełni odpowiedzialna za prowadzenie Kursów i posiadająca odpowiednią umowę z Właścicielem Firmy Planeta Kreatywności.

 

II. Zawarcie Umowy

1. Umowa na udział Uczestnika Kursu w Kursie zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem Prawnym na podstawie Regulaminu.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zgłoszenie dokonane przez Opiekuna Prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.twojrobot.pl, www.planetakreatywnosci.com lub osobiście.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz akceptacja Regulaminu.

4. Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy poprzez wysłanie w ciągu 14 dni maila z informacją o rezygnacji z Kursu, na adres mailowy pracownia@planetakreatywnosci.com

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach.

6. Zakres usług zawarty w Umowie obowiązuje od dnia jej podpisania do terminu obycia się ostatniego spotkania.

 

III. Opłata

1. Z tytułu uczestnictwa w Kursie Opiekun Prawny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz  Organizatora wynagrodzenia zgodnego z zamówionymi Kursami.

2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie paragonu przekazywanego Opiekunowi Prawnemu w dniu odbywania Warsztatów, w miejscu jego przeprowadzenia lub przelewem na wskazany w umowie rachunek. W celu potwierdzenia uczestnictwa Uczestnika Warsztatów w Warsztatach, Opiekun Prawny zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Organizatora zaliczki w kwocie i w terminie wskazanych poprzez e-mail(zależnej od wynagrodzenia za dane Warsztaty, jednak nie wyższej niż 40 %). Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację Uczestnika z Warsztatów.

3.Pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia Opiekun Prawny wpłaca bezpośrednio przed Warsztatami Prowadzącemu Warsztaty lub przelewem w wyznaczonym terminie.

4.Opiekun Prawny zamiast zaliczki może wpłacić całość kwoty.

5.Jeżeli Opiekun Prawny chce otrzymać rachunek lub fakturę za Warsztaty zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wpłaty zaliczki lub całości poinformować o tym Organizatora, przesyłając na adres pracownia@planetakreatywnosci.com dane do wystawienia rachunku lub faktury.

6.Rachunki wystawiane są wyłącznie z opisem nazwy warsztatów lub tematem warsztatów letnich, z poziomem warsztatów.

7.Po zawarciu Umowy Uczestnikowi, czy też Opiekunowi Prawnemu nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

8. Firma oferuje następujące rodzaje sposobu wnoszenia opłat: przelew, płatność kartą, gotówka u prowadzącego w przypadku prowadzenia Kursów przez właściciela firmy lub przelewem w przypadku prowadzenia Kursów przez pracownika firmy.

9. Firma Planeta Kreatywności jest uczestnikiem programów:

- Karta Dużej Rodziny

- Partner Handlowy CashBack Word

10. Karta Dużej Rodziny - Partner zobowiązuje się do

udzielania od dnia 24.06.2019 r. członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny szczególnych uprawnień w tym zniżki za Kursy w wysokości 20 %.

11. CashBack Word – zniżek i dodatków zgodnych z informacjami zawartymi na profilu Partnera „Planeta Kreatywności” zawartego na stronie www.cashbackworld.com.

12. Formy płatności: gotówka, przelew, płatność kartą, w przypadku prowadzenia Kursów przez Pracownika firmy przyjmowane są płatności tylko przelewem na numer konta wskazany w Umowie.

13. Firma Planeta Kreatywności wraz z Umową dostarcza terminy spłat rat za Kursy – do 5 dnia każdego miesiąca.

14. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności.

15. W przypadku większej ilości nieobecności Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do poinformowania Pracownika Firmy maksymalnie w dniu odbywania się Kursu w godzinach porannych wówczas istnieje możliwość odliczenia zajęć i zwrot kosztów. Maksymalny zwrot możliwy za 4 zajęcia nieobecności.

16. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Firma Planeta Kreatywności wysyłać będzie informację o braku płatności poprzez wiadomość SMS i e-mail w przypadku przekroczenia terminu o 7, 14 i 21 dni.

17. W przypadku stwierdzenia braku płatności w terminach o jakich mowa w pkt 3 ust 17, Firma zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień drogą pisemną oraz wszczęcia windykacji.  

 

IV. Rezygnacja z Warsztatów

1.Niezależnie od postanowień pkt II ust. 4 Regulaminu, Opiekun Prawny może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału Uczestnika w Kursie – w tym celu wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia przez Opiekuna Prawnego na adres e-mail: pracownia@planetakreatywnosci.com.

2. Istnieje możliwość nieodpłatnej wymiany miejsca i daty udziału Uczestnika w Warsztatach, jeżeli nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów Opiekun Prawny poinformuje o tym Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach, zwraca się wpłaconą kwotę zaliczki po potrąceniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 50 % poniesionych przez Organizatora na przygotowanie Kursu (zapewnienie Prowadzących, sprzęt, rezerwację sali, itd.).

4. Jeżeli doszło do zapłaty całości ceny za Kurs, zwracana jest cena Kursu umniejszona o kwotę, o której mowa w ust. 3 powyżej.

5. Istnieje możliwość zwrotu całości zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach jeżeli Organizator, bądź Uczestnik/Opiekun Prawny znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika. W takim przypadku zaliczka zwracana jest w całości.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu, zaliczka zwracana jest w całości, niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej.

7. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, zaliczka zwracana jest w całości.

8. Rezygnacja z Kursu w trakcie jego trwania następuje z miesięcznym wyprzedzeniem. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do opłaty za Kurs za miesiąc o którym mowa powyżej.

 

V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników Warsztatów w miejscu przeprowadzania Warsztatów czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w trakcie trwania Warsztatów w ich posiadaniu.

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 powyżej.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu należącego do firmy Planeta Kreatywności posługującej się numerem identyfikacji podatkowej 824 180 71 51, za zniszczenia w pełni odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka wpisany na umowie sporządzanej przed pierwszymi zajęciami. Koszty są wyliczane na podstawie wartości sprzętu, należy je pokryć w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji.

4. Kursy i dzieci na nie uczęszczające objęte są ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

 

VI. Opieka w czasie Warsztatów

1. W trakcie trwania Warsztatów Organizator, poprzez Prowadzących Warsztaty sprawuje opiekę nad Uczestnikami Warsztatów.

2. Rolą Prowadzących Warsztaty jest sprawowanie opieki nad Uczestnikami. Uczestnikami opiekują się instruktorzy, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi.

3. W trakcie trwania Warsztatów Prowadzący Warsztaty odpowiada za zachowanie Uczestników Warsztatów. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika Warsztatów uniemożliwia prawidłowe prowadzenie Warsztatów oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników Warsztatów, Prowadzący Warsztaty niezwłocznie kontaktuje się z Opiekunem Prawnym danego Uczestnika Warsztatów celem zabrania go z trwających Warsztatów. W tej sytuacji Prowadzący Kurs może odmówić dalszego uczestniczenia dziecka na zajęciach.

4. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik Warsztatów po zajęciach uprawniony był do samodzielnego opuszczenia miejsca, gdzie odbywały się warsztaty. W tym wypadku Opiekun Prawny zobowiązany jest, przy przyprowadzeniu Uczestnika Warsztatów na Warsztaty, do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia i przekazania go Prowadzącego Warsztaty.

5. W przypadku gdy Opiekun Prawny nie odbierze Uczestnika Warsztatów po odbytych zajęciach, jak i też w przypadku o którym mowa w ust. 8, zobowiązany on będzie do zapłaty za sprawowaną nad Uczestnikiem Warsztatów opiekę w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opieki następującą po drugiej godzinie od zakończenia Warsztatów, bądź odpowiednio po obowiązku zabrania Uczestnika z Warsztatów.

6. Opiekun Prawny jest zobowiązany do poinformowania przed Warsztatami o poważnych schorzeniach

Uczestnika Warsztatów, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach.

7. W niektórych sytuacjach Firma zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Kursy. W takiej sytuacji rodzice zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS lub e-mail.

 

VII. Miejsce prowadzenia Warsztatów

1. Warsztaty prowadzone są w miejscu wskazanym przez Organizatora tj. Planeta Kreatywności, ul. Browarna 18, Siedlce.

2. Firma Planeta Kreatywności świadczy usługi i prowadzi kursy w innych miejscach niż w/w, wówczas na Umowie znajduje się stosowna adnotacja z adresem miejsca odbywania się Kursów. Są to Szkoły, Domy Kultury itp.

 

VIII. Wizerunek oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Kinga Wąsowska z siedzibą w Grębkowie przy ul. Nadrzecznej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 8241807151 REGON: 380405811. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Cel przetwarzanie:

a. Przesyłanie newslettera,
b. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

3. Pełny zakres przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.planetakreatywnosci.com w zakładce kontakt.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin, jak i jego zmiany, obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz w pracowni Planeta Kreatywności.

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do Opiekunów Prawnych, którzy zawarli już Umowy, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku zawarcia z Opiekunem Prawny umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.

5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez właściwy sąd powszechny.

W celu zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług, firma Planeta Kreatywności korzysta z systemu ActiveNow (https://app.activenow.pl/) oreaz serwisu Dotpay (https://www.dotpay.pl/)

 

W skład usług korzystających z w/w serwisów wchodzą:

a. Warsztaty, kursy roczne, Warsztaty Zimowe oraz letnie, Urodziny, Eventy i inne imprezy okolicznościowe; 

b. Formy płatności: gotówka, płatności kartą, przelewem, szybkie przelewy realizowane za pośrednictwem Dotpay; 

c. Termin realizacji zamówienia: za pośrednictwem strony www.planetakreatywności klient zawiera umowe na odległość na uczestnictwo w zajęciach wymienionych w pkt. a. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej wysłanej w ciągu do 5 dni od daty zapisania dziecka na zajęcia; 

d. Uczestnik kursu: osoba w wieku od 4 do 18 roku życia zapisana prze rodzica/opiekuna prawnego; 

e. Rozwiązanie umowy: w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia po podaniu przyczyny, nie później niż na 7 dni przed pierwszym terminem spotkania podanym w umowie; 

f. Reklamacja/odstąpienie od umowy: następuje po otrzymaniu przez firmę Planeta Kreatywności wiaodmości e-mail na adres pracownia@planetakreatywnosci.com

g. zasady gwarancji i rękojmi; 

h. polityka prywatności, czyli zasady ochrony danych osobowych klientów; 

https://www.planetakreatywnosci.com/polityka-prywatnosci

 

Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

 

Regulamin obowiązuje od 31.08.2019r.

Regulamin zatwierdził właściciel firmy Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska.

Regulamin Warsztatów Letnich/Zimowych

Regulamin

Planeta Kreatywności

Warsztaty Letnie 2020

 

I. Definicje

1.Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. Warsztaty Letnie Jednodniowe – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu warsztatów letnich jednodniowych z możliwością zapisu na  5 dni lub na wybrane pojedyncze dni.

b. Uczestnik warsztatów, Uczestnik – osoba w wieku od 5 do 15 lat(w zależności od grupy), zgłoszona na warsztaty przez swojego Opiekuna Prawnego. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba zdrowa, aby nie narażała innych na choroby (np. przeziębienie, katar itd.).

c. Organizator Kinga Wąsowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska,   z    siedzibą    przy    ul.    Nadrzecznej 4,   07-110 Grębków , posługująca się nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej 824 180 71 51.

d. Opiekun Prawny – rodzic bądź inny prawny opiekun Uczestnika warsztatów,

e. Prowadzący warsztaty – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca warsztaty,

f. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora,

g. Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna Prawnego z Organizatorem, na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci przeprowadzenia warsztatów dla Uczestnika warsztatów.

h. Pracownik – osoba zatrudniona przez Właściciela Firmy, odpowiednio przeszkolona i przygotowana do prowadzenia w/w zajęć. Osoba ta jest w pełni odpowiedzialna za prowadzenie Kursów i posiadająca odpowiednią umowę z Właścicielem Firmy Planeta Kreatywności.

 

II.Zawarcie Umowy

1. Umowa na udział Uczestnika warsztatów w warsztatach zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem Prawnym na podstawie Regulaminu.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zgłoszenie dokonane przez Opiekuna Prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.twojrobot.pl, www.planetakreatywnosci.com lub osobiście.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz akceptacja Regulaminu.

4. Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy poprzez wysłanie w ciągu 14 dni maila z informacją o rezygnacji z warsztatów, na adres mailowy pracownia@planetakreatywnosci.com    

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach.

6. Zakres usług zawarty w Umowie obowiązuje od dnia jej podpisania do terminu obycia się ostatniego spotkania.                 

 

III. Opłata

1. Z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Opiekun Prawny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz  Organizatora wynagrodzenia zgodnego z zamówionymi Warsztatami.

2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie paragonu przekazywanego Opiekunowi Prawnemu w dniu odbywania Warsztatów, w miejscu jego przeprowadzenia lub przelewem na wskazany w umowie rachunek. W celu potwierdzenia uczestnictwa Uczestnika Warsztatów w Warsztatach, Opiekun Prawny zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Organizatora zaliczki w kwocie i w terminie wskazanych poprzez e-mail(zależnej od wynagrodzenia za dane Warsztaty, jednak nie wyższej niż 40 %). Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację Uczestnika z Warsztatów.

3.Pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia Opiekun Prawny wpłaca bezpośrednio przed Warsztatami Prowadzącemu Warsztaty.

4.Opiekun Prawny zamiast zaliczki może wpłacić całość kwoty.

5.Jeżeli Opiekun Prawny chce otrzymać rachunek za Warsztaty zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wpłaty zaliczki lub całości poinformować o tym Organizatora, przesyłając na adres pracownia@planetakreatywnosci.com dane do wystawienia rachunku.

6.Rachunki wystawiane są wyłącznie z opisem nazwy warsztatów lub tematem warsztatów zimowych, z poziomem warsztatów.

7.Po zawarciu Umowy Uczestnikowi, czy też Opiekunowi Prawnemu nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

8. Firma oferuje następujące rodzaje sposobu wnoszenia opłat: przelew, płatność kartą, gotówka u prowadzącego w przypadku prowadzenia Kursów przez właściciela firmy lub przelewem w przypadku prowadzenia Kursów przez pracownika firmy.

 

IV. Rezygnacja z Warsztatów

1.Niezależnie od postanowień pkt II ust. 4 Regulaminu, Opiekun Prawny może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału Uczestnika w Warsztatach – w tym celu wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia przez Opiekuna Prawnego na adres e-mail: pracownia@planetakreatywnosci.com .

2. Istnieje możliwość nieodpłatnej wymiany miejsca i daty udziału Uczestnika w Warsztatach, jeżeli nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów Opiekun Prawny poinformuje o tym Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach, zwraca się wpłaconą kwotę zaliczki po potrąceniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 50 % poniesionych przez Organizatora na przygotowanie Kursu (zapewnienie Prowadzących, sprzęt, rezerwację sali, itd.).

4. Jeżeli doszło do zapłaty całości ceny za Kurs, zwracana jest cena Kursu umniejszona o kwotę, o której mowa w ust. 3 powyżej.

5. Istnieje możliwość zwrotu całości zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach jeżeli Organizator, bądź Uczestnik/Opiekun Prawny znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika. W takim przypadku zaliczka zwracana jest w całości.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu, zaliczka zwracana jest w całości, niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej.

7. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, zaliczka zwracana jest w całości, a Uczestnik otrzymuje rabat na kolejny wybrany przez siebie Kurs/Warsztaty w wysokości 10 % wartości odwołanego Kursu. Wartość rabatu liczona jest od wartości Kursu, co do której zapłaty zobowiązany był Opiekun Prawny (uwzględniającej rabaty, zniżki, promocje).

8. W związku z obecną sytuacją, istnieje możliwość odwołania warsztatów letnich dla dzieci w związku z wprowadzeniem nowych restrykcji lub też nałożeniem ograniczeń w prowadzeniu w/w zajęć. Sytuacja ta jest niezależna od Nas i może być wprowadzona w losowym terminie. Wówczas zaliczka zostaje zwrócona Państwu w 100 % w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia obostrzeń/restrykcji.

 

V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników Warsztatów w miejscu przeprowadzania Warsztatów czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w trakcie trwania Warsztatów w ich posiadaniu.

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 powyżej.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu należącego do firmy Planeta Kreatywności posługującej się numerem

identyfikacji podatkowej 824 180 71 51, za zniszczenia w pełni odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka wpisany na umowie sporządzanej przed pierwszymi zajęciami. Koszty są wyliczane na podstawie wartości sprzętu, należy je pokryć w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji.

4. Organizator stosować się będzie do obecnie panujących wymogów sanitarnych, zachowując maksymalny poziom bezpieczeństwa dla uczestników warsztatów w tym, codzienną dezynfekcje Sali oraz sprzętu poprzez środki dezynfekcji oraz ozon.

5. Organizator zapewnia dostęp dla uczestników materiałów higieny i ochrony osobistej w postaci: maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekcji.

6. Aby uchronić inne dzieci uczestniczące w warsztatach, podczas warsztatów będzie prowadzona kontrola temperatury dzieciom poprzez użycie profesjonalnego termometru bezdotykowego. Temperatura będzie mierzona po przyjściu dziecka do pracowni oraz w trakcie dnia. W przypadku podwyższonej temperatury powyżej 37,5 stopnia dziecko niezwłocznie zostaje odesłane do domu. Dziennik z zapisanymi temperaturami będzie przechowywany przez prowadzącego zajęcia.

 

VI. Opieka w czasie Warsztatów

1. W trakcie trwania Warsztatów Organizator, poprzez Prowadzących Warsztaty sprawuje opiekę nad Uczestnikami Warsztatów.

2. Rolą Prowadzących Warsztaty jest sprawowanie opieki nad Uczestnikami. Uczestnikami opiekują się instruktorzy, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi.

3. W trakcie trwania Warsztatów Prowadzący Warsztaty odpowiada za zachowanie Uczestników Warsztatów. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika Warsztatów uniemożliwia prawidłowe prowadzenie Warsztatów oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników Warsztatów, Prowadzący Warsztaty niezwłocznie kontaktuje się z Opiekunem Prawnym danego Uczestnika Warsztatów celem zabrania go z trwających Warsztatów.

4. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik Warsztatów po zajęciach uprawniony był do samodzielnego opuszczenia miejsca, gdzie odbywały się warsztaty. W tym wypadku Opiekun Prawny zobowiązany jest, przy przyprowadzeniu Uczestnika Warsztatów na Warsztaty, do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia i przekazania go Prowadzącego Warsztaty.

5. W przypadku gdy Opiekun Prawny nie odbierze Uczestnika Warsztatów po odbytych zajęciach, jak i też w przypadku o którym mowa w ust. 8, zobowiązany on będzie do zapłaty za sprawowaną nad Uczestnikiem Warsztatów opiekę w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opieki następującą po drugiej godzinie od zakończenia Warsztatów, bądź odpowiednio po obowiązku zabrania Uczestnika z Warsztatów.

6. Opiekun Prawny jest zobowiązany do poinformowania przed Warsztatami o poważnych schorzeniach

Uczestnika Warsztatów, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach.

7. W trakcie trwania warsztatów, organizator zapewnia wyżywienie tj.  drugie śniadanie, obiad i podwieczorek w formie cateringu. O ewentualnych przeciwskazaniach jedzeniowych, rodzic/opiekun jest zobowiązany do przekazania organizatorowi wypełniając odpowiednie pole na umowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych w przypadku, gdy rodzic/opiekun nie powiadomi organizatora o przeciwskazaniach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa dziecka w zajęciach gdy jego zachowanie jest nieodpowiednie, sprawia zagrożenie lub przeszkadza innym dzieciom. Rodzic zostaje wówczas niezwłocznie poinformowany.

 

VII. Miejsce prowadzenia Warsztatów

1. Warsztaty prowadzone są w miejscu wskazanym przez Organizatora tj. Planeta kreatywności, ul. Browarna 18, Siedlce.

2. W trakcie trwania Warsztatów, dzieci wraz z Opiekunem będą wychodzić na wycieczki np. do parku.

 

VIII. Wizerunek oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Kinga Wąsowska z siedzibą w Grębkowie przy ul. Nadrzecznej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 8241807151 REGON: 380405811. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Cel przetwarzania:

a. Przesyłanie newslettera,
b. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

3. Pełny zakres przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.planetakreatywnosci.com.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin, jak i jego zmiany, obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz w pracowni Planeta Kreatywności.

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do Opiekunów Prawnych, którzy zawarli już Umowy, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku zawarcia z Opiekunem Prawny umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.

5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez właściwy sąd powszechny.

6. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na pojedyncze dni na warsztaty, warsztaty są jednodniowe, cena przy zapisie na 1 dzień 170 zł/dzień, cena przy zapisie na 5 dni, jest to cena zawierająca rabat przy zapisie na cały tydzień, zawarta w umowie oraz w ofercie na stronie.

W celu zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług, firma Planeta Kreatywności korzysta z systemu ActiveNow (https://app.activenow.pl/) oreaz serwisu Dotpay (https://www.dotpay.pl/)

 

W skład usług korzystających z w/w serwisów wchodzą:

a. Warsztaty, kursy roczne, Warsztaty Zimowe oraz letnie, Urodziny, Eventy i inne imprezy okolicznościowe; 

b. Formy płatności: gotówka, płatności kartą, przelewem, szybkie przelewy realizowane za pośrednictwem Dotpay; 

c. Termin realizacji zamówienia: za pośrednictwem strony www.planetakreatywności klient zawiera umowe na odległość na uczestnictwo w zajęciach wymienionych w pkt. a. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej wysłanej w ciągu do 5 dni od daty zapisania dziecka na zajęcia; 

d. Uczestnik kursu: osoba w wieku od 4 do 18 roku życia zapisana prze rodzica/opiekuna prawnego; 

e. Rozwiązanie umowy: w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia po podaniu przyczyny, nie później niż na 7 dni przed pierwszym terminem spotkania podanym w umowie; 

f. Reklamacja/odstąpienie od umowy: następuje po otrzymaniu przez firmę Planeta Kreatywności wiaodmości e-mail na adres pracownia@planetakreatywnosci.com

g. zasady gwarancji i rękojmi; 

h. polityka prywatności, czyli zasady ochrony danych osobowych klientów; 

https://www.planetakreatywnosci.com/polityka-prywatnosci

 

Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów robotyki.

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 25.05.2020r.

Regulamin zatwierdził właściciel firmy Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska.

PLANETA KREATYWNOŚCI

ul. Browarna 18

08-110 Siedlce

tel: 537 413 837

     

pracownia@planetakreatywnosci.com

www.twojrobot.pl