Regulamin Kursów Rocznych

Regulamin

Planeta Kreatywności

Kursy/Warsztaty 2020/2021

 

I. Definicje

1. Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. Kurs– usługa realizowana przez Organizatora zwana również Warsztatami oraz Kursem.

b. Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 4 do 15 lat(w zależności od grupy), zgłoszona na kursy przez swojego Opiekuna Prawnego. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba zdrowa, aby nie narażała innych na choroby (np. przeziębienie, katar itd.).

c. Organizator Kinga Wąsowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska,   z    siedzibą    przy    ul.    Nadrzecznej 4,   07-110 Grębków, posługująca się nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej 824 180 71 51.

d. Opiekun – rodzic bądź inny prawny opiekun Uczestnika Kursu,

e. Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca Kurs,

f. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora,

g. Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna Prawnego z Organizatorem, na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci przeprowadzenia Kursu dla Uczestnika Kursu.

h. Pracownik – osoba zatrudniona przez Właściciela Firmy, odpowiednio przeszkolona i przygotowana do prowadzenia w/w zajęć. Osoba ta jest w pełni odpowiedzialna za prowadzenie Kursów i posiadająca odpowiednią umowę z Właścicielem Firmy Planeta Kreatywności.

II. Zawarcie Umowy

1. Umowa na udział Uczestnika Kursu w Kursie zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem Prawnym na podstawie Regulaminu.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zgłoszenie dokonane przez Opiekuna Prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.planetakreatywnosci.com www.twojrobot.pl, telefonicznie lub osobiście.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz akceptacja Regulaminu.

4. Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy poprzez wysłanie w ciągu 14 dni maila z informacją o rezygnacji z Kursu, na adres mailowy pracownia@planetakreatywnosci.com

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach.

6. Zakres usług zawarty w Umowie obowiązuje od dnia jej podpisania do terminu obycia się ostatniego spotkania.

III. Opłata

1. Z tytułu uczestnictwa w Kursie Opiekun Prawny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz  Organizatora wynagrodzenia zgodnego z zamówionymi Kursami.

2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie paragonu przekazywanego Opiekunowi Prawnemu w dniu odbywania Warsztatów, w miejscu jego przeprowadzenia lub przelewem na wskazany w umowie rachunek. W celu potwierdzenia uczestnictwa Uczestnika Warsztatów w Warsztatach, Opiekun Prawny zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości wartości pierwszej opłaty równej pierwszemu miesiącowi zajęć. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację Uczestnika z Warsztatów.

3.Pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia Opiekun Prawny wpłaca bezpośrednio przed Warsztatami Prowadzącemu Warsztaty lub przelewem w wyznaczonym terminie.

4.Jeżeli Opiekun Prawny chce otrzymać rachunek lub fakturę za zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wpłaty zaliczki lub całości poinformować o tym Organizatora, przesyłając na adres pracownia@planetakreatywnosci.com dane do wystawienia rachunku lub faktury.

5.Rachunki wystawiane są wyłącznie z opisem nazwy warsztatów

6.Po zawarciu Umowy Uczestnikowi, czy też Opiekunowi Prawnemu nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

7. Firma oferuje następujące rodzaje sposobu wnoszenia opłat: przelew, płatność kartą, gotówka u prowadzącego w przypadku prowadzenia Kursów przez właściciela firmy lub przelewem w przypadku prowadzenia Kursów przez pracownika firmy lub za pomocą platformy ActiveNow – zalecana forma płatności.

8. Formy płatności: gotówka, przelew, płatność kartą, w przypadku prowadzenia Kursów przez Pracownika firmy przyjmowane są płatności tylko przelewem na numer konta wskazany w Umowie.

9. Firma Planeta Kreatywności wraz z Umową dostarcza terminy spłat rat za Kursy – do 10 dnia każdego miesiąca.

10. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności.

11. W przypadku większej ilości nieobecności Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do poinformowania Pracownika Firmy maksymalnie w dniu odbywania się Kursu w godzinach porannych wówczas istnieje możliwość odliczenia zajęć i zwrot kosztów. Maksymalny zwrot możliwy za 3 zajęcia nieobecności. Pierwsze 2 nieobecności – zwrot kosztów/odliczenie od kolejnego miesiąca. Trzecia nieobecność – możliwość odrobienia lub zwrot kosztów za zajęcia.

12. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Firma Planeta Kreatywności wysyłać będzie informację o braku płatności poprzez wiadomość SMS i e-mail w przypadku przekroczenia terminu o 7, 14 i 21 dni.

13. W przypadku stwierdzenia braku płatności w terminach o jakich mowa w pkt 3 ust 17, Firma zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień drogą pisemną.

14. Każdy Rodzic/Opiekun otrzymuje bezpłatny dostęp do Naszej platformy ActiveNow – w systemie można na bieżąco śledzić opłaty za zajęcia, wykonywać szybkie przelewy online oraz wygodnie zgłaszać nieobecności.  

IV. Rezygnacja z Warsztatów

1.Niezależnie od postanowień pkt II ust. 4 Regulaminu, Opiekun Prawny może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału Uczestnika w Kursie – w tym celu wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia przez Opiekuna Prawnego na adres e-mail: pracownia@planetakreatywnosci.com.

2. Istnieje możliwość nieodpłatnej wymiany miejsca i daty udziału Uczestnika w Warsztatach, jeżeli nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów Opiekun Prawny poinformuje o tym Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu, zwraca się wpłaconą kwotę zaliczki po potrąceniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 50 % poniesionych przez Organizatora na przygotowanie Kursu (zapewnienie Prowadzących, sprzęt, rezerwację sali, itd.)

4. Istnieje możliwość zwrotu całości zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach jeżeli Organizator, bądź Uczestnik/Opiekun Prawny znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika. W takim przypadku zaliczka zwracana jest w całości.

5. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, zaliczka zwracana jest w całości.

6. Rezygnacja z Kursu w trakcie jego trwania następuje z miesięcznym wyprzedzeniem. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do opłaty za Kurs za miesiąc o którym mowa powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników Warsztatów w miejscu przeprowadzania Warsztatów czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w trakcie trwania Warsztatów w ich posiadaniu.

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 powyżej.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu należącego do firmy Planeta Kreatywności posługującej się numerem identyfikacji podatkowej 824 180 71 51, za zniszczenia w pełni odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka wpisany na umowie sporządzanej przed pierwszymi zajęciami. Koszty są wyliczane na podstawie wartości sprzętu, należy je pokryć w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji.

4. Organizator stosować się będzie do obecnie panujących wymogów sanitarnych, zachowując maksymalny poziom bezpieczeństwa dla uczestników warsztatów w tym, codzienną dezynfekcje Sali oraz sprzętu poprzez środki dezynfekcji oraz ozon.

5. Organizator zapewnia dostęp dla uczestników materiałów higieny i ochrony osobistej w postaci: maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekcji.

6. Aby uchronić inne dzieci uczestniczące w warsztatach, podczas warsztatów będzie prowadzona kontrola temperatury dzieciom poprzez użycie profesjonalnego termometru bezdotykowego. Temperatura będzie mierzona po przyjściu dziecka na zajęcia. W przypadku podwyższonej temperatury powyżej 37,5 stopnia dziecko niezwłocznie zostaje odesłane do domu. Dziennik z zapisanymi temperaturami będzie przechowywany przez prowadzącego zajęcia.

7. Organizator przestrzegając przepisów sanitarnych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się w bezpiecznych warunkach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Opiekun/Rodzin nie wypełni uczciwie oświadczenia o stanie zdrowia dołączonego do umowy i zatai faktyczny stan zdrowia u dziecka. Organizator przyjmując dziecko na zajęcia, w przypadku gdy przed rozpoczęciem spotkania nie otrzymał informacji od Rodzica/Opiekuna o stanie zdrowia dziecka przyjmuje, że dzieci obecne na zajęciach są w pełni zdrowie i nie zagrażają innym Uczestnikom.  

VI. Opieka w czasie Warsztatów

1. W trakcie trwania zajęć Organizator, poprzez Prowadzących zajęcia sprawuje opiekę nad Uczestnikami Kursu.

2. Rolą Prowadzących zajęcia jest sprawowanie opieki nad Uczestnikami. Uczestnikami opiekują się instruktorzy, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi.

3. W trakcie trwania zajęć Prowadzący odpowiada za zachowanie Uczestników. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie zajęć oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników, Prowadzący, niezwłocznie kontaktuje się z Opiekunem Prawnym danego Uczestnika celem zabrania go z trwających zajęć. W tej sytuacji Prowadzący Kurs może odmówić dalszego uczestniczenia dziecka na zajęciach.

4. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik po zajęciach uprawniony był do samodzielnego opuszczenia miejsca, gdzie odbywały się zajęcia. W tym wypadku Opiekun Prawny zobowiązany jest, do wypełnienia zgody zawartej w umowie.

5. Opiekun Prawny jest zobowiązany do poinformowania przed rozpoczęciem kursu o ważnych informacjach zdrowotnych.

6. W niektórych sytuacjach Firma zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Kursy. W takiej sytuacji rodzice zostaną poinformowani poprzez wiadomość SMS lub e-mail.

VII. Miejsce prowadzenia Warsztatów

1. Kursy prowadzone są w miejscu wskazanym przez Organizatora tj. na pierwszej stronie umowy.

2. Firma Planeta Kreatywności świadczy usługi i prowadzi kursy w innych miejscach niż w/w, wówczas na Umowie znajduje się stosowna adnotacja z adresem miejsca odbywania się Kursów. Są to Szkoły, Domy Kultury itp.

VIII. Wizerunek oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Kinga Wąsowska z siedzibą w Grębkowie przy ul. Nadrzecznej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 8241807151 REGON: 380405811. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Cel przetwarzanie:

a. Przesyłanie newslettera,
b. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

3. Pełny zakres przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.planetakreatywnosci.com w zakładce kontakt.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin, jak i jego zmiany, obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz w pracowni Planeta Kreatywności.

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do Opiekunów Prawnych, którzy zawarli już Umowy, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku zawarcia z Opiekunem Prawny umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.

5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez właściwy sąd powszechny.

6. W przypadku wprowadzenia nowych restrykcji dot. możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia prowadzenia zajęć, odwołania lub przesunięcia terminu spotkań. Są to sytuacje niezależne od Organizatora.

7. Organizator, prowadząc zajęcia zapewnia, że jest zdrowy, nie posiada objawów chorób zakaźnych jak i nie miał kontaktu z osobami zakażonymi.

 

Przy współpracy z:

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 31.08.2020r.

Regulamin zatwierdził właściciel firmy Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska.

Regulamin Warsztatów Letnich/Zimowych

I. Definicje

1.Poniższe wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. Warsztaty Zimowe Jednodniowe – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu warsztatów zimowych jednodniowych z możliwością zapisu na  4/5 dni lub na wybrane pojedyncze dni.

b. Uczestnik warsztatów, Uczestnik – osoba w wieku od 5 do 15 lat(w zależności od grupy), zgłoszona na warsztaty przez swojego Opiekuna Prawnego. Uczestnikiem zajęć może być tylko osoba zdrowa, aby nie narażała innych na choroby (np. przeziębienie, katar itd.).

c. Organizator Kinga Wąsowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska,   z    siedzibą    przy    ul.    Nadrzecznej 4,   07-110 Grębków , posługująca się nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej 824 180 71 51.

d. Opiekun Prawny – rodzic bądź inny prawny opiekun Uczestnika warsztatów,

e. Prowadzący warsztaty – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca warsztaty,

f. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora,

g. Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna Prawnego z Organizatorem, na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci przeprowadzenia warsztatów dla Uczestnika warsztatów.

h. Pracownik – osoba zatrudniona przez Właściciela Firmy, odpowiednio przeszkolona i przygotowana do prowadzenia w/w zajęć. Osoba ta jest w pełni odpowiedzialna za prowadzenie Kursów i posiadająca odpowiednią umowę z Właścicielem Firmy Planeta Kreatywności.

II.Zawarcie Umowy

1. Umowa na udział Uczestnika warsztatów w warsztatach zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem Prawnym na podstawie Regulaminu.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zgłoszenie dokonane przez Opiekuna Prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.twojrobot.pl, www.planetakreatywnosci.com lub osobiście.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz akceptacja Regulaminu.

4. Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy poprzez wysłanie w ciągu 14 dni maila z informacją o rezygnacji z warsztatów, na adres mailowy pracownia@planetakreatywnosci.com    

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach.

6. Zakres usług zawarty w Umowie obowiązuje od dnia jej podpisania do terminu obycia się ostatniego spotkania.                 

III. Opłata

1. Z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Opiekun Prawny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz  Organizatora wynagrodzenia zgodnego z zamówionymi Warsztatami.

2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie paragonu przekazywanego Opiekunowi Prawnemu w dniu odbywania Warsztatów, w miejscu jego przeprowadzenia lub przelewem na wskazany w umowie rachunek. W celu potwierdzenia uczestnictwa Uczestnika Warsztatów w Warsztatach, Opiekun Prawny zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Organizatora zaliczki w kwocie i w terminie wskazanych poprzez e-mail(zależnej od wynagrodzenia za dane Warsztaty, jednak nie wyższej niż 40 %). Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację Uczestnika z Warsztatów.

3.Pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia Opiekun Prawny wpłaca na 7 dni przed datą rozpoczęcia się warsztatów.

4.Opiekun Prawny zamiast zaliczki może wpłacić całość kwoty.

5.Jeżeli Opiekun Prawny chce otrzymać rachunek za Warsztaty zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wpłaty zaliczki lub całości poinformować o tym Organizatora, przesyłając na adres pracownia@planetakreatywnosci.com dane do wystawienia rachunku.

6.Rachunki wystawiane są wyłącznie z opisem nazwy warsztatów lub tematem warsztatów zimowych, z poziomem warsztatów.

7.Po zawarciu Umowy Uczestnikowi, czy też Opiekunowi Prawnemu nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

8. Firma oferuje następujące rodzaje sposobu wnoszenia opłat: przelew, płatność kartą, gotówka u prowadzącego w przypadku prowadzenia Kursów przez właściciela firmy lub przelewem w przypadku prowadzenia Kursów przez pracownika firmy.

IV. Rezygnacja z Warsztatów

1.Niezależnie od postanowień pkt II ust. 4 Regulaminu, Opiekun Prawny może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału Uczestnika w Warsztatach – w tym celu wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia przez Opiekuna Prawnego na adres e-mail: pracownia@planetakreatywnosci.com .

2. Istnieje możliwość nieodpłatnej wymiany miejsca i daty udziału Uczestnika w Warsztatach, jeżeli nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów Opiekun Prawny poinformuje o tym Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach, zwraca się wpłaconą kwotę zaliczki po potrąceniu zryczałtowanych kosztów w wysokości 50 % poniesionych przez Organizatora na przygotowanie warsztatów (zapewnienie Prowadzących, sprzęt, itd.).

4. Jeżeli doszło do zapłaty całości ceny za Kurs, zwracana jest cena Kursu umniejszona o kwotę, o której mowa w ust. 3 powyżej.

5. Istnieje możliwość zwrotu całości zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach jeżeli Organizator, bądź Uczestnik/Opiekun Prawny znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika. W takim przypadku zaliczka zwracana jest w całości.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu, zaliczka zwracana jest w całości, niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej.

7. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, zaliczka zwracana jest w całości, a Uczestnik otrzymuje rabat na kolejny wybrany przez siebie Kurs/Warsztaty w wysokości 10 % wartości odwołanego Kursu. Wartość rabatu liczona jest od wartości Kursu, co do której zapłaty zobowiązany był Opiekun Prawny (uwzględniającej rabaty, zniżki, promocje).

8. W związku z obecną sytuacją, istnieje możliwość odwołania warsztatów zimowych dla dzieci w związku z wprowadzeniem nowych restrykcji lub też nałożeniem ograniczeń w prowadzeniu w/w zajęć. Sytuacja ta jest niezależna od Nas i może być wprowadzona w losowym terminie. Wówczas zaliczka zostaje zwrócona Państwu w 100 % w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia obostrzeń/restrykcji.

 

V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników Warsztatów w miejscu przeprowadzania Warsztatów czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w trakcie trwania Warsztatów w ich posiadaniu.

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 powyżej.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu należącego do firmy Planeta Kreatywności posługującej się numerem

 

 

 

 

 

 

 

identyfikacji podatkowej 824 180 71 51, za zniszczenia w pełni odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka wpisany na umowie sporządzanej przed pierwszymi zajęciami. Koszty są wyliczane na podstawie wartości sprzętu, należy je pokryć w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji.

4. Organizator stosować się będzie do obecnie panujących wymogów sanitarnych, zachowując maksymalny poziom bezpieczeństwa dla uczestników warsztatów w tym, codzienną dezynfekcje Sali oraz sprzętu poprzez środki dezynfekcji oraz ozon.

5. Organizator zapewnia dostęp dla uczestników materiałów higieny i ochrony osobistej w postaci: maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekcji.

6. Aby uchronić inne dzieci uczestniczące w warsztatach, podczas warsztatów będzie prowadzona kontrola temperatury dzieciom poprzez użycie profesjonalnego termometru bezdotykowego. Temperatura będzie mierzona po przyjściu dziecka do pracowni oraz w trakcie dnia. W przypadku podwyższonej temperatury powyżej 37,5 stopnia dziecko niezwłocznie zostaje odesłane do domu.

VI. Opieka w czasie Warsztatów

1. W trakcie trwania Warsztatów Organizator, poprzez Prowadzących Warsztaty sprawuje opiekę nad Uczestnikami Warsztatów.

2. Rolą Prowadzących Warsztaty jest sprawowanie opieki nad Uczestnikami. Uczestnikami opiekują się instruktorzy, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi.

3. W trakcie trwania Warsztatów Prowadzący Warsztaty odpowiada za zachowanie Uczestników Warsztatów. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika Warsztatów uniemożliwia prawidłowe prowadzenie Warsztatów oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników Warsztatów, Prowadzący Warsztaty niezwłocznie kontaktuje się z Opiekunem Prawnym danego Uczestnika Warsztatów celem zabrania go z trwających Warsztatów.

4. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik Warsztatów po zajęciach uprawniony był do samodzielnego opuszczenia miejsca, gdzie odbywały się warsztaty. W tym wypadku Opiekun Prawny zobowiązany jest, przy przyprowadzeniu Uczestnika Warsztatów na Warsztaty, do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia i przekazania go Prowadzącego Warsztaty.

5. W przypadku gdy Opiekun Prawny nie odbierze Uczestnika Warsztatów po odbytych zajęciach, jak i też w przypadku o którym mowa w ust. 8, zobowiązany on będzie do zapłaty za sprawowaną nad Uczestnikiem Warsztatów opiekę w wysokości 100,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opieki następującą po drugiej godzinie od zakończenia Warsztatów, bądź odpowiednio po obowiązku zabrania Uczestnika z Warsztatów.

6. Opiekun Prawny jest zobowiązany do poinformowania przed Warsztatami o poważnych schorzeniach

Uczestnika Warsztatów, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach.

7. W trakcie trwania warsztatów, organizator zapewnia wyżywienie tj.  drugie śniadanie, obiad i podwieczorek w formie cateringu. O ewentualnych przeciwskazaniach jedzeniowych, rodzic/opiekun jest zobowiązany do przekazania organizatorowi wypełniając odpowiednie pole na umowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych w przypadku, gdy rodzic/opiekun nie powiadomi organizatora o przeciwskazaniach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa dziecka w zajęciach gdy jego zachowanie jest nieodpowiednie, sprawia zagrożenie lub przeszkadza innym dzieciom. Rodzic zostaje wówczas niezwłocznie poinformowany.

VII. Miejsce prowadzenia Warsztatów

1. Warsztaty prowadzone są w miejscu wskazanym przez Organizatora tj. Planeta kreatywności, ul. Browarna 18, Siedlce.

VIII. Wizerunek oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Kinga Wąsowska z siedzibą w Grębkowie przy ul. Nadrzecznej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 8241807151 REGON: 380405811. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Cel przetwarzania:

a. Przesyłanie newslettera,
b. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

3. Pełny zakres przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.planetakreatywnosci.com.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin, jak i jego zmiany, obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz w pracowni Planeta Kreatywności.

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do Opiekunów Prawnych, którzy zawarli już Umowy, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku zawarcia z Opiekunem Prawny umowy, której postanowienia różnią się od postanowień Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej umowy.

5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez właściwy sąd powszechny.

6. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na pojedyncze dni na warsztaty, warsztaty są jednodniowe, cena przy zapisie na 1 dzień 180 zł/dzień, cena przy zapisie na 4/5 dni, jest to cena zawierająca rabat przy zapisie na cały tydzień, zawarta w umowie oraz w ofercie na stronie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów robotyki.

 

 

 

 

Przy współpracy z:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 30.11.2020r.

Regulamin zatwierdził właściciel firmy Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska.